2 رقیب بزرگ «برادر جان» در یک قاب/ عکس

کامران تفتی با انتشار این عکس نوشت:
ستار و حنیف
برادر جان.