مجتبی حسینی توسل مدیرعامل برج میلاد شد

با حکم پیروز حناچی، مجتبی حسینی توسل مدیرعامل برج میلاد شد.