سخنان سرلشکر سلیمانی درباره احتمال جنگ با آمریکا/ فیلم

سخنان سرلشکرسلیمانی درباره احتمال جنگ با آمریکا را مشاهده می نمایید.