چهره جدی «نوید محمدزاده» در پوشش یک سرگرد/ عکس

نوید محمدزاده با انتشار این عکس نوشت:
سرگرد نعمت جاهد.