چهره غمگین آقای بازیگر در مراسم ختم پدر امیرحسین رستمی/ عکس

امیر جعفری و علی مسعودی معروف به (علی مشهدی ) در مراسم ختم پدر امیر حسین رستمی را مشاهده می کنید.